Bestsellers

Komerciālā aģenta līgums

Šis Komerciālās pilnvarojuma līgums (turpmāk tekstā – “Pilnvarojuma līgums”) ir noslēgts 01.02.2024. starp Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd un Navit OÜ (16866109).

Turpmāk aprakstītais “Starpnieks” turpmāk tekstā tiek saukts par “Pusēm” un katrs atsevišķi – par “Pusi”.

Ievads

A. Pārstāvis pārvalda tīmekļa vietnes, ar kuru starpniecību Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd piedāvā un pārdod preces Klientiem saskaņā ar “Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd līgumu” (“Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd līgums”), kas parakstīts starp Pusēm;

B. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, parakstot “Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd līgumu”, ir nolēmusi, kuras tīmekļa vietnes tā vēlas izmantot, un tāpēc ir parakstījusi šādu “Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd līgumu” ar dažādām juridiskām personām, no kurām katra darbosies kā atsevišķs pilnvarnieks saskaņā ar šā Pilnvarojuma līguma noteikumiem:

C. Juridiskā persona Navit OÜ, uzņēmuma kods 16866109, adrese Palangos gatvė 4, Viļņa, Lietuva, kas pārvalda tīmekļa vietnes www.neatsvor.lt, www.neatsvor.lv un www.neatsvor.ee.

D. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd pauž vēlmi iecelt savu tirdzniecības aģentu katrai tīmekļa vietnei atsevišķi un cenšas nodrošināt vienlīdzīgus konkurences apstākļus attiecībā uz katras tīmekļa vietnes aģentu un darījumiem starp tām;

E. Katru tīmekļa vietni pārvalda dažādas juridiskas personas, kuras visas ir gatavas uzņemties pārstāvēt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. kā komercpilnvarnieks saskaņā ar šajā komercpilnvarnieka līgumā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem;

F. Parakstot autorizētāja līgumu, autorizētājs rīkojas kā autorizētājs attiecībā uz tīmekļa vietni, ko tas pārvalda, un kā citu autorizētāju, kas pārvalda iepriekšējās adresēs minētās tīmekļa vietnes, pārstāvis. Tāpēc ar šādu parakstu viņš/viņa katras pilnvarotās personas vārdā noslēdz atsevišķu līgumu, ņemot vērā pārvaldītās un kontrolētās tīmekļa vietnes. Tādējādi katru aģentu uzskata par atsevišķu šā Aģentūras līguma pusi, un uzskata, ka Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir noslēgusi atsevišķu Aģentūras līgumu ar katru aģentu, kura tīmekļa vietne ir norādīta Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd līgumā. Neviens no aģentiem nebūs atbildīgs par citu aģentu saistībām attiecībā uz to pārvaldītajām tīmekļa vietnēm, tāpēc Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. var pieprasīt šajā līgumā noteikto saistību izpildi attiecībā uz darījumiem, kas noslēgti attiecīgajā tīmekļa vietnē, t. i., attiecībā uz tīmekļa vietnēm neatsvor.ee, neatsvor.lv un neatsvor.lt, tikai no aģenta Navit OÜ.

Tādēļ puses vēlas noslēgt Aģentūras līgumu par komercdarbības pārstāvniecības pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem noteikumiem:

1. Pilnvarojuma līguma piemērošana
1.1. Ievērojot šajā dokumentā izklāstītos nosacījumus, Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ar šo pilnvaro

1.2.1. Saskaņā ar Deleģēšanas līguma noteikumiem deleģētais pārstāvis veiks šādas darbības:
1.2.1.1. pārstāvēt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tīmekļa vietnēs, kas saistītas ar Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd preču pārdošanu, t. i., Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vārdā slēgt pirkšanas un pārdošanas darījumus ar klientiem. Aģents noslēdz šos līgumus ar Klientiem saskaņā ar standarta līguma veidlapu, kas pieejama tīmekļa vietnēs (Pārdošanas standarta noteikumi). Aģents ir tiesīgs pielāgot līguma noteikumus ar Klientiem pēc saviem ieskatiem. Tomēr aģents nekad neietekmēs vai nekādā veidā nemainīs un/vai nesniegs ieteikumus par cenām, atlaidēm vai akcijām, kas piemērojamas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd preču pārdošanai, un šādus lēmumus vienmēr pieņems tikai un vienīgi Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.

Puses vienojas, ka Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd būs jāapstiprina katrs līgums, ko Aģents noslēdzis ar Klientu, tīmekļa vietnēs 4 (četru) darba stundu laikā pēc attiecīgā līguma noslēgšanas. Katrs šāds līgums būs pieejams Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd kontā, kas atvērts preču pārdošanai tīmekļa vietnēs. Ja Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd šajā punktā noteiktajā termiņā neapstiprina līgumu, ko Aģents ir noslēdzis ar Klientu tīmekļa vietnēs, Aģents, rīkojoties Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd interesēs, ir tiesīgs vienpusēji apstiprināt vai atcelt attiecīgo līgumu, kas noslēgts ar Klientu.

1.2. Turpmāk minētās darbības veiks pilnvarnieks saskaņā ar pilnvarnieka līguma noteikumiem:
1.2.1. pārstāvēt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tīmekļa vietnēs, kas saistītas ar Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd preču pārdošanu, t. i., slēgt pārdošanas līgumus ar klientiem Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vārdā. Šajā punktā minētos līgumus ar Klientiem Aģents slēdz, pamatojoties uz tīmekļa vietnēs pieejamo standarta līguma veidlapu (“Pārdošanas standarta noteikumi”). Pārstāvim ir tiesības pielāgot līgumu noteikumus ar klientiem, ja tas uzskata to par nepieciešamu, taču Pārstāvis nekādā gadījumā nedrīkst ietekmēt vai jebkādā veidā mainīt un/vai konsultēt par preču pārdošanas cenām, atlaidēm vai akcijām, un šādus lēmumus vienmēr pieņem tikai un vienīgi Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.

Puses vienojas, ka Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd būs jāapstiprina katrs līgums, ko Aģents noslēdzis ar Klientu tīmekļa vietnēs, 4 (četru) darba stundu laikā no attiecīgā līguma noslēgšanas brīža. Katrs šāds līgums būs pieejams Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd kontā, kas atvērts preču pārdošanas tīmekļa vietnēs. Gadījumā, ja Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd neapstiprina līgumu, ko Aģents noslēdzis ar Klientu Aģenta tīmekļa vietnēs šeit noteiktajā termiņā, Aģents, rīkojoties Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd interesēs, ir tiesīgs vienpusēji apstiprināt vai atcelt attiecīgo līgumu, kas noslēgts ar Klientu;

1.2.2. Veicināt tīmekļa vietnes popularizēšanu, tādējādi padarot to pazīstamāku un pieejamāku klientiem;
1.2.3. Maksājumu saņemšana un pieņemšana no klientiem Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vārdā par precēm, kas pārdotas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tīmekļa vietnēs. Pasūtītājs apņemas pārskaitīt saņemtos naudas līdzekļus uzņēmumam Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. saskaņā ar Pasūtītāja līguma noteikumiem.
1.3. Lai novērstu šaubas, Puses vienojas, ka Pārstāvim nav tiesību:
1.3.1. noteikt un/vai mainīt preču cenas un/vai atlaides un citus reklāmas noteikumus;
1.3.2. sniegt mārketinga pakalpojumus, lai veicinātu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. pārdošanu. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir tiesības pēc saviem ieskatiem lemt par to, kā reklamēt un reklamēt savas preces, kā arī lemt par šādu reklāmu saturu un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tās reklamētu.

2. Maksas un maksāšanas noteikumi
2.1. Par katru preču pārdošanu Tīmekļa vietnēs tiek noteikta komisijas maksa (“Komisijas maksa”).Komisijas maksa ir viens (1) procents no kopējās summas, kas Klientiem jāmaksā Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd par preču pārdošanu Tīmekļa vietnēs. Šī maksa ir iekļauta maksājumā, kas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd jāmaksā saskaņā ar Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd līgumu.

2.2. Aģents automātiski atskaita komisijas maksu no summām, kas aģentam jāmaksā Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. saskaņā ar šo Aģentūras līgumu vai citiem pušu noslēgtajiem līgumiem. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. pilnvaro advokātu atskaitīt visas citas advokātam samaksātās atlīdzības.
maksa par summām, ko aģents saņem saistībā ar maksājumiem saskaņā ar šo Aģentūras līgumu par summām, kas saņemtas no klientiem par Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd piegādātajām precēm).

2.3. Komisijas maksa nav atmaksājama. Komisijas maksu var atmaksāt, nepārsniedzot to pašu komisijas maksu un gadījumus, kā paredzēts Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. līgumā.

2.4. Citas maksas, ja tādas ir, kas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. jāmaksā aģentam saskaņā ar Aģentūras līgumu, ir noteiktas Aģentūras līgumā (vai jebkādos tā papildinājumos, kas noslēgti starp Pusēm). Ja iespējams, aģents var automātiski atskaitīt šādas maksas no summām, kas aģentam jāmaksā Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd.

2.5. Neatkarīgi no Aģenta līguma 2.1. un 2.3. panta noteikumiem, ja Aģents nesamaksā maksājumus (tostarp, bet ne tikai komisijas maksu), kas Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd jāmaksā Aģentam, samazinot tos līdz summām, kas Aģentam jāmaksā Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, Aģents izrakstīs Aģentam atsevišķu rēķinu par nesamaksātajiem maksājumiem. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd apmaksā attiecīgo rēķinu tajā norādītajā termiņā saskaņā ar dotajiem norādījumiem.

2.6. Skaidrības labad delegātam maksājamās maksas ietver visas maksas, uz kurām delegātam var būt tiesības saskaņā ar Deleģēšanas līgumu. Ar šo Puses atzīst un apstiprina, ka, ja aģentam maksājamiem nodokļiem (piemēram, komisijas maksai) ir piemērojams pievienotās vērtības nodoklis, tad šāds nodoklis tiks pieskaitīts maksājamiem nodokļiem.

2.7. Līdzekļi, kas saņemti principāla vārdā (kā maksājums par preču pārdošanu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tīmekļa vietnēs), tiks ieskaitīti Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd maksājumu kontā, kas norādīts principāla līgumā vai citos dokumentos, automātiski pēc tam, kad principāls tos ir saņēmis, un tikai pēc tam, kad tie ir saņemti.

2.8, ja vien puses nav vienojušās citādi Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. īpašajos noteikumos un nosacījumos.

2.9. Ja principāls konstatē, ka Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd darbības vai aktivitātes var izraisīt maksas atmaksu, atgriešanu, pretenziju, strīdu, noteikumu vai citas dokumentācijas pārkāpumu, par ko vienojies principāls saistībā ar tīmekļa vietņu izmantošanu, vai jebkuru citu tīmekļa vietņu vai trešo personu risku aspektu, principāls var aizturēt jebkādus maksājumus Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd līdz brīdim, kad principāls pārliecinās, ka iepriekš minētie riski, tostarp riski tīmekļa vietnēm un trešām personām, vairs nepastāv.

2.10. Lai novērstu šaubas, Pasūtītājs neuzņemas nekādu atbildību par pārdoto preču pienācīgu apmaksu, tostarp, bet ne tikai, ja Klients kavē samaksu par precēm vai Klients veic krāpniecisku pasūtījumu, kas ir ārpus Pasūtītāja kontroles.

3. Nodokļi
3.1. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir pilnībā atbildīga par visu nodokļu atskaitīšanu, iekasēšanu, paziņošanu, maksāšanu, pārskaitīšanu un/vai novirzīšanu attiecīgajām nodokļu iestādēm tajās jurisdikcijās, kurās Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd var būt jāmaksā nodokļi.

4. Pušu tiesības un pienākumi

4.1. Pilnvarnieka tiesības un pienākumi

4.1.1. Pilnvarniekam ir saistošs pilnvarnieka līgums:

(a) darboties godprātīgi, pārstāvot Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd, būt lojālam Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd un rīkoties Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd interesēs un labākajās interesēs;

(b) regulāri informēt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd par informāciju, kas attiecas uz pilnvarojuma līguma izpildi;

(c) veikt saprātīgus pasākumus, ko tā izvēlas pēc saviem ieskatiem, lai popularizētu tīmekļa vietnes un tādējādi iesaistītu klientus attiecībā uz Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd;

(d) palīdzēt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd slēgt līgumus ar klientiem saistībā ar preču pārdošanu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd tīmekļa vietnēs;

(e) sazināties ar klientiem par Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd preču pārdošanu, ja klienti tieši sazinās ar aģentu;

(f) pārsūtīt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd saņemtās un klientu iesniegtās sūdzības. Ja Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. to pieprasīs, komisārs izskatīs sūdzības, un Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. palīdzēs komisāram šajā sakarā saskaņā ar komisāra pieprasījumu un darbības jomu;

(g) Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd vārdā saņem un pieņem maksājumus par Precēm un pārsūta šos maksājumus Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd saskaņā ar Iestādes līguma noteikumiem;

(h) pēc pilnvarojuma līguma termiņa beigām atdod atpakaļ Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd visus dokumentus, aktīvus un citus datus, ko Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir nodevusi aģentam šā pilnvarojuma līguma izpildes nolūkā.

4.1.2. Saskaņā ar Pārvaldnieka līgumu Pārvaldniekam ir tiesības:

(a) samaksu par Aģenta pienākumu izpildi saskaņā ar Deleģēšanas līguma noteikumiem;

(b) Veikt visas nepieciešamās darbības, tostarp, bet ne tikai, apstiprināt vai noraidīt Klienta veiktos Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd Preču pasūtījumus, anulēt Klienta veikto Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd Preču pasūtījumu, pieņemt atgrieztās Preces un vienpusēji lemt par Preču atgriešanu Klientam;

(c) uzklausīt sūdzības, kas saņemtas no Klientiem par tīmekļa vietnēs pārdotajām precēm;

(d) pieprasīt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. iesniegt dokumentus un/vai informāciju, un/vai datus, kas var būt nepieciešami Iestādes nolīguma noteikumu pienācīgai izpildei.

4.2. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd Tiesības un pienākumi
4.2.1. Saskaņā ar pilnvarojuma līgumu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd apņemas:
(a) samaksāt Aģentam saskaņā ar Aģenta līgumu;

(b) sniegt Aģentam visu nepieciešamo informāciju, kas var būt nepieciešama, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu šajā Līgumā noteiktās saistības;

(c) apstiprina līgumu, ko Aģents noslēdzis ar Klientu saskaņā ar Aģenta līguma noteikumiem; un

(d) sadarbojas ar Pasūtītāju un palīdz tam, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu līgumus ar Klientiem.
4.2.2. Saskaņā ar pilnvarojuma līgumu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir tiesības:

(a) pieprasīt aģentam pārstāvēt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. saskaņā ar aģenta vienošanos;

(b) pieprasīt pilnvarniekam rīkoties Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. interesēs.
5. Vispārīgi apliecinājumi un garantijas
5.1. Katra Puse apliecina un garantē otrai Pusei, ka (a) tā ir pilnvarota noslēgt un izpildīt šo Deleģēšanas nolīgumu; un (b) tā noslēgšana, nosūtīšana un izpilde nav pretrunā ar citiem līgumiem, kuros tā ir līgumslēdzēja puse vai kuri tai ir saistoši.

4.2. Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd Tiesības un pienākumi
4.2.1. Saskaņā ar pilnvarojuma līgumu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd apņemas:
(a) samaksāt Aģentam saskaņā ar Aģenta līgumu;

(b) sniegt Aģentam visu nepieciešamo informāciju, kas var būt nepieciešama, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu šajā Līgumā noteiktās saistības;

(c) apstiprina līgumu, ko Aģents noslēdzis ar Klientu saskaņā ar Aģenta līguma noteikumiem; un

(d) sadarbojas ar Pasūtītāju un palīdz tam, ciktāl tas nepieciešams, lai nodrošinātu līgumus ar Klientiem.
4.2.2. Saskaņā ar pilnvarojuma līgumu Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd ir tiesības:

(a) pieprasīt aģentam pārstāvēt Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. saskaņā ar aģenta vienošanos;

(b) pieprasīt pilnvarniekam rīkoties Hangzhou Jumei Electric Co., Ltd. interesēs.
5. Vispārīgi apliecinājumi un garantijas
5.1. Katra Puse apliecina un garantē otrai Pusei, ka (a) tā ir pilnvarota noslēgt un izpildīt šo Deleģēšanas nolīgumu; un (b) tā noslēgšana, nosūtīšana un izpilde nav pretrunā ar citiem līgumiem, kuros tā ir līgumslēdzēja puse vai kuri tai ir saistoši.